Çok Yakında Daha Kolay Alışveriş

ÜRÜN ve HİZMETLER


imalattansatis.com

Ana Sayfa

 

El Sanatları

 

El Halıları

 

  El Dokuma Yün Halılar

  Özel Tasarım Halılar

 

Hizmetler

  Kalite Danışmanlığı

  Kalite Belgelendirmesi

 

Bilgi Bankası

  Yünün özellikleri

  Halı ve Sağlık

  Neden Yün Halı

  Kök Boya

       

 


ARAMA

 

KALİTE
SİTEMİZ 
ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTINA GÖRE YÖNETİLMEKTEDİR. 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
4. KÜLTÜREL HEDİYELİK EŞYA TASARIMI YARIŞMASI 2006
EL SANATLARI DALINDA
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

E-Ticarette Toplam Kalite Yönetimi


KAYNAKLAR

Kitaplar

• Ak, Mehmet. Firma / Markalarda Kurumsal Kimlik Ve İmaj, İstanbul 1998.

• ATO, İş Hayatında Yeni Kavramlar: Elektronik Ticaret ve İnternet, Ankara Ticaret Odası, Yayın No: 08, Haziran 1999.

• Çetin, Canan, Besim Akın ve Vedat Erol. Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi, 2. baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım, 2001.

• Duane, Sharp. Call Center Operation, Burlington: Elseiver Digital Pres, 2003.

• Hasıloğlu, Selçuk Burak. Enformasyon Toplumunda Elektronik Ticaret ve Stratejileri, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1999, s.38-39

• Kaya, Erol. Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9001, İstanbul: İlke Yayıncılık, 2003.

• Kienan, Brenda. İşletmeler İçin Çözümler E-Ticaret, Microsoft Yayınları, İstanbul: Arkadaş Yayınevi, 2002.

• Koch, Richard. A’dan Z’ye İşletme ve Finans, Dünya Yatınları Ekenomi Dizisi 3, İstanbul: Dünya Yayıncılık, 1997.

• Kou, Weidong, Yelena Yesha, Chung Jen Tan. Elektronic Commerce Technologies, Second International Symposium, Proceedings/IESC 2001, Hong Kong, China, April 2001, Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Hong Kong, London, Milan, Paris, Singapore, Tokyo: Springer, 2001.

• Kovancı, Ahmet. Toplam Kalite Yönetimi Fakat Nasıl?, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2001.

• Kuş, Murat. AB Kalite Politikaları ve Türkiye’deki Kalite Faaliyetleri, Ankara: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Koordinasyon Genel Müdürlüğü Yayınları, Yayın No: 48, 1999.

• Miller, Mark A. İnternet Technologies Handbook, New Jersey: Wiley, 2004.

• Odabaşı, Yavuz. Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2000.

• Özevren, Mina. Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramlar ve Uygulamalar, 2. Baskı, İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2000.

• Öztemel, Ercan. Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi, Adapazarı: Değişim Yayınları, 2001.

• Reynolds, Janice. A Practical Guide to CRM, New York: CPM Books, 2002.

• Sarıdoğan, Erdoğan. Yazılım Mühendisliği, İstanbul: Papatya Yayıncılık, 2004.

• Schniederjans, Marc J. and Qing Cao. E-commerce Operations Management, Singapore: World Scientific, 2002.

• Smith, Brian Stanford and Enrica Chiozza. E-Work and E-Commerce, Amsterdam: IOS Press, 2001.

• Şimşek, Muhittin ve Mustafa Nursoy. Toplam Kalite Yönetiminde Performans Ölçme, İstanbul: Hayat Yayınları, 2002.

• Şimşek, Muhittin. Toplam Kalite Yönetiminde Başarının Anahtarı İnsan Faktörü, İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı, 2002.

• Treacy, Micheal ve Fred Wiersama. Pazar Liderlerinin Öğretileri, Ankara: Media Cat, 2001.

• Türkiye Bankalar Birliği, Elektronik Bankacılık ve Elektronik Para Faaliyetleri İçin Risk Yönetimi, Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi, Mart 1998.

Makaleler

• Akbaba, Atilla. “Kalite Fonksiyon Göçerimi Metodu Ve Hizmet İşletmelerine Uyarlanması”, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, 2000.

• Akyazı, Haydar, Uygar Arpak. “Elektronik Ticarette Ödeme Araçları”, Banka ve Mali Ekonomik Yorumlar, sayı 6, (Haziran 2000).

• Atabay, Varol. “Elektronik Ticaret ve Kamu Kesiminde Sürdürülen Çalışmalar”, Asomedya , Ağustos 1998.

• Baki, Birdoğan ve Ekrem Cengiz. “Toplam Kalite Çevre Yönetimi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXI, Sayı 1, 2002.

• Bozgeyik, Abdullah. “CRM Niçin Önemli ve CRM Nasıl Rekabet Avantajı Sağlar?”, Active, Kasım Aralık 2001.

• Bozkurt, Veysel. “Elektronik Ticaretin Ekonumik ve Toplumsal Boyutu”, Elektronik Ticaret, Derleyen: Veysel Bozkurt, İstanbul: Alfa Yayınları, 2000.

• Cua, Kristy O., Kathleen E. McKone ve Roger G. Schroeder. “Relationships Between Implementation of TQM, JIT, and TPM and Manufacturing Performance”, Journal of Operations Management, 19, 2001.

• Çeştepe, Hazma. “Elektronik Ticaretin Ticari Ve Mali Etkileri: Dünya Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXII, Sayı 1, 2003.

• Doğan, Zeki ve A.Buğra Hamşioğlu, “2002 Yılına Doğru Yeni Ekonomi Kavramı Üzerine Genel bir Değerlendirme ve Elektronik Ticaret Kavramı”, Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat ve İşletme Bölümü, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi / Bildiriler Kitabı, Hereke- Kocaeli, Mayıs 2002.

• Eke, Selda. “CRM, Müşteri İlişkileri Yönetimi”, Active, Temmuz Ağustos 2004.

• Elibol, Halil ve Burcu Kesici. “Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 11, 2004.

• Ertaş, Sacit.“Elektronik Ticaret: Tanımı, Gelişimi, Avantajları, Güvenliği”, Elektronik Ticaret, Derleyen: Veysel Bozkurt, İstanbul: Alfa Yayınları, 2000.

• Gencel, Ufuk. "Yükseköğretim Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon", DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı:3, 2001.

• Hansen, Torben. “Quality in the Marketplace: A Theoretical and Empirical Investigation”, European Management Journal, Vol. 19, No. 2, April 2001.

• İnce, Murat. “Elektronik Ticaret: Gelişme Yolundaki Ülkeler İçin İmkanlar ve Politikalar”, Elektronik Ticaret, Derleyen: Veysel Bozkurt, İstanbul: Alfa Yayınları, 2000.

• İpekgil Doğan, Özlem. “Kalite Uygulamalarının İşletmelerin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi”, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 2.

• İyibozkurt, Erol. “Küreselleşme ve Elektronik Ticaret: A.Smith’e Varış”, Elektronik Ticaret, Derleyen: Veysel Bozkurt, İstanbul: Alfa Yayınları, 2000.

• Keser, Aşkın.“Küreselleşen Dünyanın Yeni Gerçeği Elektronik Ticaret”, Elektronik Ticaret, Derleyen: Veysel Bozkurt, İstanbul: Alfa Yayınları, 2000.

• Kıral, Cem. “Tok Satıcılar Cennetinde Son Tangolar”, Active, Temmuz Ağustos 2001.

• Le, Thuong T. and Anthony C. Koh, “A Managerial Perspective on Electronic Commerce Development in Malaysia”, Electronic Commerce Research, 2, 2002.

• Manley, Joan E.. “Negotiating Quality: Total Quality Management and the Complexities of Transforming Professional Organizations”, Sociological Forum, Vol. 15, No. 3, 2000.

• Ördek, Murat. “İnternet, Bilgi Teknolojilerinin Gelişimi ve Elektronik Ticaretin Dünya Ticaretine Etkileri”, İGEME’den Bakış, sayı 12, Ekim-Aralık 1999.

• Özcan, Selami. “İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinden Pareto Analizi Ve Çimento Sanayinde Bir Uygulama”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2.

• Paksoy, Turan, N. Gülden Ürkmez, M. Atilla Arıcıoğlu. “E-Ticaretin Kobi’ler Tarafından Algılanışı Ve Rekabette Bir Araç Olarak Kullanımı: Konya Tarım Makineleri Sanayisi’nde Bir Uygulama”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 9, 2003.

• Talib, F., M. Ali. “Impact of Quality Circle—a Case Study”, IE(I) Journal, Vol 84, May 2003.

• Thuraisingham, Bhavani, Amar Gupta, Elisa Bertino and Elena Ferrari, “Collaborative Commerce and Knowledge Management”, Knowledge and Process Management, Volume 9, Number 1, 2002.

• Wigand, Rolf T. “Electronic Commerce: Definition, Theory and Context”, The Information Society, 13, 1997.

• Yatkın, Ahmet. “Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetiminde Toplam Kalite Yönetimi”, TSE Standard Dergisi, Ekim 2004.

• Zaman, İlkay. “Mobil Yaşam”, Pcnet Bilgisayar ve İnternet Dergisi, 67.sayı, İstanbul, Nisan 2003.

İnternet Kaynakları

• Akbank E-Ticaret, http://www.akbank.com

• Akbank, http://www.akbank.com

• AVEA, http://www.avea.com.tr

• Brain Storming, http://www.uaa.alaska.edu/studentleadership/brainstorming.cfm. (16.05.2005).

• BT Vizyon, E-İş’te Crm’e Geçiş Çok Daha Kolay, http://www.btvizyon.com.tr/viz_dergi_dosya.phtml?kulakcik_nox=24& konu_dosya_nox=243, (25.10.2005)

• Chapman, Alan. Brainstorming Process, http://www.businessballs.com/brainstorming.htm. (16.05.2005).

• Dereli, Figen Zekier. CRM Nedir?, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=603, (23.11.2005)

• Digiturk, Dijital Yayın Teknolojisi, http://www.digiturk.gen.tr

• Diyolog, CRM’in ABCsi, http://www.diyalog.com/html/crm_hedefleri.htm, (31.12.2005)

• E-Güven, http://www.e-guven.com

• E-İmza, http://www.e-imza.gen.tr

• E-Ticaret Merkezi, http://www.e-ticaretmerkezi.net

• ETK, Elektronik Ticaret Finansal Çalışma Grubu Raporu, http://www.e-ticaret.gov.tr/raporlar/finans.htm, (04.12.2005)

• ETK, E-Ticaret Çalışma Grubu, http://www.e-ticaret.gov.tr/etk/etk.htm, (14.12.2005)

• Garanti Bankası, http://www.garanti.com.tr

• Garanti E-Ticaret, http://eticaret.garanti.com.tr

• HSBC, http://www.hsbc.com.tr

• ISO and Quality Circle, http://www.mahapwd.com/isoandqualitycircle/qc.htm, (16.05.2005).

• İletişim Merkezleri, Banka ve Para Teknolojileri Dergisi, sayı 13, http://www.girisim.com.tr/bankatek/sayi13/ilet.htm, (13.11.2005)

• İTU BIDB, Elektronik Posta Nedir, http://www.bidb.itu.edu.tr/?d=106, (04.12.2005)

• KAİDER, http://www.kaider.org.tr

• Kalite Araçları, http://www1.gantep.edu.tr/~dalgic/TKY/TKY14.htm, (16.05.2005).

• Kamu Sertifikasyon Merkezi, http://www.kamusm.gov.tr

• Koç Bank E-Ticaret, http://www.kocbank.com.tr

• Kohen, Alp. Çağrı merkezleri: Yararları ve Bileşenleri, Sistema, Ocak 2002, http://www.sistema.com.tr/download/cagri%20merkezi%20yararlari-bilesenleri.doc, (13.11.2005)

• Kontrol Chart, http://www.skymark.com/resources/tools/control_charts.asp, (16.05.2005).

• Nemli, Esra. Elektronik Ticarette Toplam Kalite Yönetimi, http://www.kalder.org/page.asp?pageID=683&keyword=elektronik%20ticaret& CatID=&ContentID=754, (16.05.2005)

• Orhun, Can. Dış Kaynak Modelli AAA (Açık Kaynak Altyapısı), http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=8654, (11.12.2005).

• Sims, David. “CRM Nedir?” http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=289, (21.12.2005)

• T.C Ulaştırma Bakanlığı Internet Kurulu, “Gençlerin İnternet Kullanımı” Çalıştay Raporu, 10 Haziran 2002, s.1, http://kurul.ubak.gov.tr/calistay/calistay.doc, (22.11.2005).

• TBB, Elektronik Ticaret Çalışma Grubu, http://www.tbb.org.tr/turkce/cg/        cg_e-ticaret.asp, (14.12.2005)

• TCMB, http://www.tcmb.gov.tr

• Telekomünikasyon Kurumu, http://www.tk.gov.tr

• Telepati Telekomünikasyon Aylık İletişim Dergisi, http://www.telepati.com.tr/subat02/konu38.htm, (04.12.2005).

• Turkcell, http://www.turkcell.com.tr

• Türk Trust, http://www.turktrust.com.tr

• Uslu, İzzet. http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=458, (14.10.2005)

• Yapı Kredi E-Ticaret, http://www.ykb.com


Not: Kaynak göstererek bu çalışmadan faydalanabilirsiniz..

Copyright © ImalattanSatis.com